Follow us on Facebook

GF / EDF Orange Poppy Seed Cake

GF / EDF Orange Poppy Seed Cake

gluten-free all-purpose flour mix (brown rice flour, tapioca starch, white rice flour, potato starch, sorghum flour, arrowroot starch, guar gum, sweet rice flour, rice bran), sugar, soy milk, canola oil, vinegar, vanilla, baking soda, sea salt, orange oil, poppy seeds

Allergens: 
Soy