Follow us on Facebook

GF / EDF Lemon Poppy Seed Cake

GF / EDF Lemon Poppy Seed Cake

gluten-free all-purpose flour mix (brown rice flour, tapioca starch, white rice flour, potato starch, sorghum flour, arrowroot starch, guar gum, sweet rice flour, rice bran), sugar, soy milk, canola oil, sea salt, vinegar, vanilla, baking soda, poppy seeds, lemon oil

Allergens: 
Soy